Algemene voorwaarden Gebruikers van Regiototaal

Welkom bij www.regiototaal.nl (de Site). Hieronder vind je de voorwaarden (Regels) die gelden voor de Site. Door het bezoeken of gebruiken van de Site ga je akkoord met de Regels, en zeg je toe zich te houden aan deze Regels en aan de toepasselijke wetgeving waar de Site onder valt. Regiototaal behoudt zich het recht voor deze Regels op ieder moment te kunnen wijzigen, die wijziging gaat in op het moment dat deze op de Site is gepubliceerd. De Gebruiker is de natuurlijke of rechtspersoon die van de database in de Site gebruik maakt, om te vinden wat hij of zij zoekt. Met klant wordt bedoeld alle winkeliers en bedrijven die een overeenkomst met Regiototaal hebben, zoals bepaald in de Algemene voorwaarden voor klanten.

1. De dienstverlening

1.1 Regiototaal biedt de consument, winkelier, vereniging en bedrijf een online platform.

1.2 Regiototaal faciliteert via de Site in het contact tussen desbetreffende (hierna individueel te noemen 'klant' en gezamenlijk 'gebruikers').

1.3 Regiototaal is nooit partij bij een overeenkomst tussen gebruikers.

1.4 Regiototaal kan voor onderhoud of veiligheid tijdelijk worden gesloten.

1.5 De op Regiototaal getoonde content is bedoeld voor de Nederlandse markt. Voor levering van diensten en producten in het buitenland gelden in veel gevallen andere voorwaarden en prijzen.

2. Het gebruik

2.1 Je gaat ermee akkoord dat alles wat je doet op de Site, of dat het gebruiken, lezen of kopiëren van (delen van) de Site is, alleen voor persoonlijk gebruik is.

2.2 Kopiëren, downloaden, wijzigen, aanpassen of op wat voor manier gebruik maken van de Site op een andere manier dan in de Regels staat is niet toegestaan.

2.3 Zonder schriftelijke toestemming van Regiototaal is het ook niet toegestaan om de Site te scrapen voor een database, of op andere wijze de informatie op de Site te gebruiken voor zakelijke doeleinden.

2.3 De persoonlijke informatie die aan Regiototaal verstrekt wordt, valt onder de privacy regels.

2.4 Regiototaal is niet verplicht de door jou geposte Content te bewaren, vast te houden of een kopie ervan aan je te verstrekken, bovendien garandeert Regiototaal geen vertrouwelijkheid van de geposte Content, anders dan volgens de privacy regels verplicht is.

3. Content

3.1 Onder content wordt verstaan: alle informatie die je aan ons of aan andere gebruikers verschaft bij de inschrijving, bij het bieden of aanbieden, in enige publieke ruimte op de site of door het kenbaar maken van je e-mailadres.

3.2 Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw informatie.

3.3 Voor jouw informatie gelden de volgende voorwaarden en regels zie

4. Regels voor het plaatsen van content.

Je gaat ermee akkoord dat de door jou geposte content:

4.1 Strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend

4.2 Niet aanstootgevend, schadelijk of agressief is. Daaronder valt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, beelden die laten zien of taalgebruik waarin, gescholden of gevloekt wordt, van seksuele aard zijn, gestalkt, misbruikt of op wat voor manier dan ook gediscrimineerd wordt.

4.3 Anderen beschuldigt van illegale activiteiten, fysieke confrontaties beschrijft en/of seksuele intimidatie

4.4 Van een soort is die niet over de goederen, service, sfeer of andere attributen van een bedrijf gaat, of die geen kwalitatieve waarde heeft (inclusief, maar niet uitsluitend, spam, ketting- of andere massaberichten)

4.5 Misleidend is, sluikreclame of andere soortgelijke zaken bevat, of een tegengesteld belang vertegenwoordigt.

4.6 Rechten van derden schendt, inclusief, maar niet uitsluitend het recht op privacy, recht van publiceren, copyright, handelsmerk, patent of ieder ander intellectueel recht of eigendom.

4.7 Niet van toepassing is op het onderwerp waarbij het geplaatst wordt. persoonlijke informatie of berichten bevat, zoals mailadressen, URL's, telefoonnummers en n.a.w. gegevens.

4.8 Commercieel is op een andere manier dan zoals mogelijk is voor winkeliers of andere bedrijven die klant zijn van Regiototaal, inclusief, maar niet uitsluitend spam, onderzoeken, wedstrijden, pyramidespellen of andersoortig advertentiemateriaal.

4.9 Op wat voor manier dan ook aanstootgevend materiaal bevat, in het algemeen of aanstootgevend voor de Site.

4.10 Illegaal materiaal bevat, of ander materiaal dat op een of andere manier de wet overtreedt.

4.11 Mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten

4.12 Mag geen aansprakelijkheid voor de portaalhouder teweegbrengen of verlies veroorzaken;

4.13 Mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.

4.14 Tekst of beelden bevat, waarmee andermans identiteit wordt aangenomen (inclusief het gebruiken van andermans naam) of die aanstootgevende of niet toepasselijke (gebruikers)namen of handtekeningen bevatten.

4.15 Teksten of ander materiaal die niet in het Nederlands of Engels zijn, die versleuteld zijn of virussen, trojan horses, wormen, tijdbommen of andere mal- of spyware bevatten.

4.16 Verder mag je niet aannemen of suggereren dat door jou geposte content op wat voor manier dan ook wordt gesponsord of gesteund door Regiototaal.

4.17 Jij alleen bent verantwoordelijk voor content die je plaatst en alle risico's van dien zijn voor jou.

4.18 Geplaatste content geeft niet de mening weer van Regiototaal.

4.19 Mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden.

4.20 Regiototaal behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om te weigeren nieuws, evenementen en felicitaties die in onze ogen deze Regels schendt, te plaatsen, herstellen, onzichtbaar te maken of te verwijderen.

4.21 Regiototaal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor content of claims, schade of verlies dat resulteert uit het gebruik van de Site of het daarop te vinden materiaal.

5. Eigendom van het content

5.1 Alle content die op de Site wordt geplaatst is zonder meer eigendom van Regiototaal.

5.2 Jij neemt de verantwoordelijkheid dat je gerechtigd bent om het content en het exclusieve eigendom daarvan over te dragen aan Regiototaal. Dit exclusieve eigendom houdt in dat Regiototaal te allen tijde deze content kan gebruiken, licenseren, kopiëren, wijzigen, vertalen,verzenden en distribueren.

5.3 Je doet volledig afstand van ieder recht dat te maken heeft met de door jou geposte content.

6. Geschillen over Copyright/Auteursrecht

6.1 Regiototaal volgt hiervoor de bepalingen zoals vermeld in de Nederlandse auteurswet. Zodra wij het bericht dat het auteursrecht of copyright geschonden zou zijn ontvangen, dat aan bovenstaande wetgeving voldoet, zorgt Regiototaal ervoor dat de betreffende Content wordt verwijderd of onleesbaar gemaakt. Als klant dit vaker doet, behoudt Regiototaal zich het recht voor het account te verwijderen.

6.2 Zie je Content die niet aan deze Regels voldoet, dan kunt u mailen naar www.info@regiototaal.nl

7. Persoonsgegevensverwerking en Privacyverklaring

7.1 Regiototaal gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

7.2 Voor het beheer van de website en de dienstverlening zijn jouw persoonsgegevens nodig. De persoonsgegevens zullen worden verzameld bij inschrijving.

7.3 Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming.

7.4 Zodra jij je uitschrijft zullen de persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd.

7.5 Regiototaal zal nimmer jouw persoonsgegevens verkopen, doorgeven of verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

7.6 Uitzondering op bovenstaande zijn wettelijke verzoeken.

7.7 Regiototaal houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

7.8 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je het recht alle gegevens die wij over jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren.

7.9 Regiototaal stelt het portaal ter beschikking aan de gebruikers waardoor onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy c.q. bescherming persoonsgegevens, de portaalhouder wordt beschouwd als “de verantwoordelijke” voor de persoonsgegevens.

7.10 Regiototaal garandeert de verstrekte persoonsgegevens alleen te zullen gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn: het verwerken van persoonsgegevens voor informatieverstrekking over producten en diensten van deelnemende winkels, bedrijven en Regiototaal.

7.11 Regiototaal neemt passende maatregelen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

7.12 Zodra jij je registreer op Regiototaal gaat jij er mee akkoord dat Regiototaal een deel van jouw gegevens te zien krijgt.

7.13 Als jij je aanmeld voor de nieuwsbrief kunnen een deel van jouw persoonsgegevens (o.a. e- mailadres) door Regiototaal worden gebruikt voor promotionele en andere commerciële activiteiten. Hierbij valt te denken aan nieuws over Regiototaal en aan Regiototaal verbonden partijen. Jij stemt hiermee in als je voor de optie nieuwsbrief kiest.

7.14 Indien je geen informatie (meer) wenst te ontvangen, kunt je dit aangeven door bij de nieuwsbrief af te melden via de afmeldknop.. Dit zal dan worden verwerkt in ons systeem.

8. Privacy policy

8.1 De volgende gegevens worden op Regiototaal verwerkt: • ingevulde gegevens van gebruiker • IP adres van gebruiker • bezochte winkels • bekeken producten • URL vanwaar de gebruiker kwam voor portaal bezoek • URL waar de gebruiker naar toe ging na portaal bezoek

8.2 Doel verwerking gegevens: • Voor informatievoorziening door middel van nieuwsbrief • marketing- en statistische data te kunnen genereren ten behoeve van optimalisatie portaal en aanbod

8.3 Om het gebruik van Regiototaal te vereenvoudigen wordt gebruik gemaakt van cookies. Denk hierbij aan het onthouden van jouw wachtwoord op de computer of het onthouden van adresgegevens zodat je deze niet steeds weer moet invoeren. 8.4 Je kunt het gebruik van cookies weigeren, echter sommige functies zullen niet of niet volledig werken als jouw computer geen cookies toestaat.

8.5 Plaatsing van cookies van derden wordt niet toegestaan met uitzondering van Google Analytics voor inzicht in het gebruik van Regiototaal.

8.4 Content verstrekt door de gebruiker op openbare gedeeltes van de site, kan door zoekmachines worden geïndexeerd en opgenomen.

8.5 In de content van gebruikers kunnen links voorkomen naar externe sites. De veiligheid van deze sites kan niet worden gegarandeerd. Geadviseerd wordt de desbetreffende privacy policy te lezen.

8.6 De privacyverklaring vormt een onderdeel van de Algemene voorwaarden. Controleer daarom regelmatig deze algemene voorwaarden.

9. Links en zoekresultaten

9.1 De Site produceert automatisch zoekresultaten die refereren aan en/of een link bevatten naar andere partijen op het internet.

9.2 Regiototaal heeft geen zeggenschap over deze sites of de inhoud daarvan. Regiototaal kan niet garanderen dat de inhoud van deze sites accuraat, legaal en/of niet aanstootgevend is.

9.3 Regiototaal staat niet achter de inhoud van andere sites en kan niet garanderen dat daar geen virussen op verspreid worden of je computer niet op een andere manier wordt aangetast.

9.4 Door het gebruiken van de Site en het klikken op een link naar een andere site begrijp je en ga je akkoord dat jij eventuele opgelopen schade of verlies daardoor niet kunt claimen bij Regiototaal.

9.5 Heb je een probleem met een link, dan verzoeken wij jou dit te mailen naar www.info@regiototaal.nl waarna wij een en ander zullen onderzoeken en eventueel actie zullen ondernemen indien wij dat nodig vinden, waarbij dit uitsluitend door Regiototaal wordt bepaald.

9.6 Winkels, horeca en andere bedrijven die op de Site staan en in de zoekresultaten terecht komen, worden geselecteerd op de relevantie van hun inhoud op basis van de zoekterm(en).

10. Offline gedrag

10.1 We kunnen weliswaar het offline gedrag van gebruikers van de Site niet controleren, maar het is een schending van deze Regels om enige informatie die van de Site komt, op wat voor manier dan ook te gebruiken om een ander lastig te vallen, te misbruiken, of te beschadigen.

10.2 Ook mag deze informatie niet worden gebruikt om te adverteren, te verkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden, anders dan door Winkelier ten behoeve voor zijn/haar eigen bedrijf, tenzij hiervoor schriftelijk vooraf toestemming is gegeven vooraf.

11. Toegang en storing

11.1 Je gaat ermee akkoord dat je geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces zult gebruiken om toezicht te houden op de Site en de Content daarvan, of deze op enige wijze te zullen kopiëren voor oneigenlijk gebruik.

11.2 Verder ga je ermee akkoord dat je op geen enkele wijze de werking van de Site zult verstoren of proberen te verstoren.

12. Oneigenlijk gebruik van de Site

12.1 Illegaal en/of oneigenlijk gebruik van de Site, inclusief maar niet alleen, zonder toestemming kopiëren of doorlinken naar de Site of het zonder toestemming gebruiken van een robot, spider of ander automatisch apparaat op de Site zal worden onderzocht en, indien nodig, juridische actie op worden ondernomen.

12.2 Regiototaal heeft functies opgenomen in de Site om oneigenlijk gebruik van de Content tegen te gaan.

13. Schending van de Regels

13.1 Je gaat ermee akkoord dat bij schending van de Regels een financiële schadevergoeding wellicht niet toereikend zal zijn voor Regiototaal en je stemt ermee in dat er op een andere manier een billijke genoegdoening zal worden verlangd.

14. Geschillen

14.1 Indien er een geschil mocht ontstaan over of met betrekking tot de Site ga je ermee akkoord dat dit geschil valt onder de Nederlandse wetgeving.

15. Schadeloosstelling

15.1 Je gaat ermee akkoord Regiototaal vrij te pleiten en schadeloos te stellen van wat voor verlies, claim, aansprakelijkheid of eis dan ook, die door een derde partij aan jou wordt opgelegd vanwege je gebruik van de Site inclusief het gebruik van de Site om een link te plaatsen naar een andere site of om Content te plaatsen/uploaden op/naar de Site.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Regiototaal kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop gebruikers invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer.

16.2 Regiototaal is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door gebruikers die van Regiototaal gebruik maken worden geleverd en aanvaard.

16.3 Het is voor Regiototaal niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren.

16.4 Regiototaal behoudt zich het recht voor om gebruikers die, naar oordeel van Regiototaal,frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot Regiototaal te ontzeggen.

16.5 Regiototaal is geen partij in deze overeenkomst omdat er geen invloed kan worden uitgeoefend op de individuele prestaties van de winkelier en de bezorgdienst.

17. Vrijwaring

17.1 De gebruikers vrijwaren de Regiototaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Regiototaal toerekenbaar is.

17.2 Indien Regiototaal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan zijn de gebruikers gehouden de portaalhouder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hen in dat geval verwacht mag worden.

17.3 Mochten de gebruikers in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Regiototaal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

17.4 Alle kosten en schade aan de zijde van Regiototaal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruikers.

18. Slotbepalingen

18.1 De rechter in of nabij de vestigingsplaats van Regiototaal is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

18.2 Niettemin heeft Regiototaal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.3 Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Regiototaal partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Mis niets uit de Betuwe!

Meld je gratis aan voor onze acties en nieuws.

{$msgSubscribed|ucfirst}

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.