Algemene voorwaarden klanten van Regiototaal

1. Definities

1.1 Regiototaal: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30235590, gevestigd te Kesteren, zijnde de leverancier van de Dienst.

1.2 Dienst(en): Regiototaal maakt het via haar Site mogelijk door Gebruiker gevonden te worden via de Site, op gevoerde diensten, producten, nieuws en aanbiedingen. Dit gebeurt door middel van het aanmaken en onderhouden van een bedrijfspagina door de Klant of door het geven van een opdracht voor het aanmaken van zo’n profiel. De bedrijfspagina’s zijn betaalde diensten bedoeld voor bedrijven en winkels uit de Betuwe.

1.3 Voor een bedrijfspagina dient de Klant op de eigen pagina met bijbehorende inlognaam en wachtwoord de informatie betreffende de winkel of bedrijf met de aanbiedingen en acties zelf bij te houden.

1.4 Klant(en): De natuurlijke of rechtspersoon die met Regiototaal een Overeenkomst heeft afgesloten door één of meer van de volgende handelingen: het (laten) registreren van zijn of haar winkel(s), bedrijf in een profiel; opdracht te geven voor het leveren van andere diensten.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen Regiototaal en Klant op grond waarvan Regiototaal aan Klant Diensten verleent.

1.6 Site: de website www.Regiototaal.nl

1.7 Content: alle informatie die in het bedrijfspagina is opgenomen, dan wel op een andere manier door Klant aan Regiototaal wordt doorgegeven ten behoeve van het promoten van de bedrijven en winkels.

1.8 Gebruiker(s): iedereen die van de Site gebruik maakt.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Regiototaal en de klant, waaronder aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door Regiototaal uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3.Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Regiototaal en Klant komt tot stand door het registratieproces op de Site te doorlopen, dan wel door schriftelijk, telefonisch of per mail opdracht te geven voor het uitvoeren van Diensten.

3.2 Regiototaal heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.

4. Rechten en verplichtingen Regiototaal

4.1 Regiototaal garandeert niet dat de Dienst altijd beschikbaar is. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Dienst niet beschikbaar is, geldt hetgeen wat in het artikel over beschikbaarheid wordt vermeld.

4.2 Regiototaal is gerechtigd, zonder overleg met de Klant, derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

4.3 Regiototaal heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Regiototaal zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.

4.4 Regiototaal is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een dergelijke buitengebruikstelling.

4.5 Regiototaal heeft het recht de Dienst, de Site van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en eventuele fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een grote verandering in de functionaliteit, zal Regiototaal de Klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de Site of per mail. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde wijziging af te zien. Regiototaal is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst, Site.

5. Rechten en verplichtingen Klant 

5.1 Klant verkrijgt met de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Diensten te gebruiken voor het opzetten en beheren van een eigen bedrijfspagina op de Site, dan wel voor het laten opzetten en beheren van een eigen pagina op de Site, die door Regiototaal gebruikt wordt voor het matchen van zoekwoorden, om Gebruiker naar Klant te leiden.

5.2 Klant stelt Regiototaal altijd zo snel mogelijk schriftelijk of per mail op de hoogte van wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

5.3 Klant staat jegens Regiototaal en zijn/haar Gebruikers ervoor in dat de goederen en/of diensten die de Klant levert en/of de wijze waarop de Klant zijn/haar transacties afwikkelt met Gebruiker, geen strijd opleveren met enige wettelijke bepaling en/of rechtspraak.

5.4 Het is de Klant verboden om op de Site:

5.4.1 Gegevens openbaar te maken dan wel te kopiëren cq te verspreiden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.4.2 Producten of diensten aan te bieden die (vermoedelijk) gestolen, verduisterd of geheeld zijn.

5.4.3 Diensten en/of producten te leveren, waarvoor een vergunning nodig is, zonder die vergunning te hebben, of diensten en/of producten te leveren waarvoor inschrijving in een publiekrechtelijk register en/of een diploma is vereist, zonder aan die voorwaarden te hebben voldaan.

5.4.4 Gegevens te openbaren die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden.

5.4.5 Opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden.

5.4.6 Zich toegang (proberen) te verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor Klant niet geautoriseerd is.

5.4.7 Klanten of Gebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan de webservers van Regiototaal.

5.5 De Klant is verplicht:

5.5.1 Zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

5.5.2 Alle aanwijzingen van Regiototaal die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten op te volgen.

5.5.3 Zich te houden aan de gedrags- en fatsoensregels voor iedereen die gebruik maakt van het Internet, met name voor e-mail, posten in nieuwsgroepen en chatboxen.

5.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Regiototaal zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met het bovenstaande, zonder dat Regiototaal hierdoor een schadevergoeding verschuldigd is aan Klant.

5.7 Indien Regiototaal haar Diensten aan de Klant opschort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, dan wel wegens handelen/nalaten door de Klant dat strijdig is met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Klant voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort de gelden verschuldigd.

5.8 Klant bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Regiototaal bemoeit zich niet met deze informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

5.9 Regiototaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie.

5.10 Klant vrijwaart Regiototaal voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

5.11 Het is de Klant niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Klant zal zijn inloggegevens tegenover derden strikt geheim houden.

6 Privacy & openbare gegevens

6.1 Alle gegevens van Klant zoals zichtbaar voor Gebruikers op de Site, zijn openbare gegevens. Deze openbare gegevens kunnen door Regiototaal gedeeld worden met andere partijen, indien Regiototaal van mening is dat dit de Site en de Klant ten goede komt.

6.2 Gegevens van de Klant die niet zichtbaar zijn voor Gebruikers, zullen door Regiototaal niet worden gedeeld met derden, denk hierbij aan persoonlijke contactgegevens.

7 Prijzen

7.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief 21% BTW en andere overheidsheffingen. Deze prijzen gelden per maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.2 Een eventuele prijswijziging gaat in zodra deze op de Site is gepubliceerd, dan wel per mail is gecommuniceerd

7.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

8 Facturering en betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Regiototaal aan te geven wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

8.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijn is de Relatie van rechtswege in verzuim en is hij alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag tot het moment van algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

8.4 De Relatie is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Regiototaal verschuldigde.

8.5 Indien de Relatie in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Relatie met een minimum van 15% van het factuurbedrag. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Regiototaal echter hogere (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Relatie worden verhaald. De Relatie is over de incassokosten rente verschuldigd.

8.6 De betaalde Dienst die wordt afgenomen en daarmee onder de Overeenkomst valt, wordt, indien van toepassing, per maand gefactureerd.

8.7 Naast haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Regiototaal bij gebreke van tijdige en volledige betaling van het verschuldigde, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder Klant enige vergoeding van kosten of schade schuldig te zijn.

9 Intellectueel eigendom en eigendom van Content

9.1 Klant is met deze Overeenkomst voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend het gebruiksrecht van de Site gegund en verder alleen de bevoegdheden die bij deze Overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk aan Klant worden toegekend. 9.2 Het is Klant niet toegestaan om op de eigen bedrijfspagina enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Regiototaal, Diensten dan wel de programmatuur van Regiototaal te verwijderen of te wijzigen.

9.3 De Site, software ten aanzien van de Site en de Dienst en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Regiototaal en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het ter beschikking stellen van de Site, software, Dienst en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom.

9.4 Alle Content die op de Site wordt geplaatst is zonder meer eigendom van Regiototaal. Klant neemt de verantwoordelijkheid dat deze het recht heeft om de Content en het eigendom daarvan over te dragen aan Regiototaal. Dit eigendom houdt in dat Regiototaal te allen tijde deze Content kan gebruiken, licenseren, kopiëren, wijzigen, vertalen, verzenden en distribueren. Regiototaal is niet verplicht om credits te vermelden of op enige wijze compensatie te bieden voor geplaatste Content. Klant doet volledig afstand van ieder recht dat te maken heeft met de door Klant geplaatste Content.

10 Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één maand of één jaar (twaalf maanden). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10.2 De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

10.3 Regiototaal heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per mail te beëindigen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:

10.3.1 Indien de Klant zijn/haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

10.3.2 Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend. 10.3.3 Klant onder curatele of bewind is gesteld.

10.3.4 Regiototaal haar activiteiten met betrekking tot de Diensten/ Regiototaal staakt of liquideert.

10.3.5 Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofd van de Overeenkomst en/of algemene voorwaarden op zo'n manier schendt dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer aan de orde is.

10.4 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:

10.4.1 Openstaande betalingen.

10.4.2 Eigendomsrechten.

10.4.3 Aansprakelijkheid.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Regiototaal is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder, maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens (bijvoorbeeld product en/of klantgegevens) dan wel schade door openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

11.2 De aansprakelijkheid van Regiototaal jegens Klant is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door Klant betaalde bedrag voor de Dienst van één maand (exclusief BTW).

11.3 Klant vrijwaart Regiototaal voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

11.4 Het bovenstaande in dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door leidinggevend personeel Regiototaal.

12 Aanspraken door derden

12.1 Regiototaal is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door de Klant worden aangeboden en staat dus volledig los van ieder aspect van de exploitatie door Klant. De Klant exploiteert zijn/haar bedrijf uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico. Zo is Regiototaal bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door Klant aangeboden assortiment producten en/of diensten, noch voor de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan, noch voor de door de Klant gebruikte reclame-uitingen, noch voor de (wijze van) afhandeling van de Klant van de levering en de betaling.

12.2 Indien derden Regiototaal aanspreken voor enig punt dat volgens dit artikel de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Klant betreft en/of omdat de Klant verboden/geboden zoals eerder genoemd in deze voorwaarden schendt, zal Klant Regiototaal in al deze gevallen vrijwaren voor iedere aanspraak van enige derde.

13 Overmacht

13.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Regiototaal door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Regiototaal kan worden verlangd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

14 Beschikbaarheid

14.1 Regiototaal zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Regiototaal opgeslagen data te realiseren, maar kan dit niet garanderen.

14.2 Indien naar het oordeel van Regiototaal een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Regiototaal of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software/spyware, is Regiototaal gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, dit uitsluitend door Regiototaal te bepalen.

15 Wijzigingen algemene voorwaarden

15.1 Regiototaal behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en gaan in na bekendmaking van de wijziging op de Site.

15.3 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen zonder meer worden doorgevoerd.

16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 De Algemeen voorwaarden Klanten van Regiototaal zijn te vinden op de website www.regiototaal.nl op deze website staat de meest recente versie. Deze versie vervangt alle voorgaande algemene voorwaarden. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

17 Slotbepalingen

17.1 De rechter in of nabij de vestigingsplaats van Regiototaal is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Regiototaal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2 Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Regiototaal partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Mis niets uit de Betuwe!

Meld je gratis aan voor onze acties en nieuws.

{$msgSubscribed|ucfirst}

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.